ทัวร์เราเที่ยวด้วยกัน - เคาท์ดาวน์ ปังปุริเย่ แบงคอคซิตี้ (ต้นทางเชียงใหม่)

วัดมังกรกมลาวาส -ศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะ – เยาวราช – วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร – ศาลหลักเมือง – วัดพระแก้ว – Asiatique the riverfront

ทัวร์เราเที่ยวด้วยกัน - เคาท์ดาวน์ ปังปุริเย่ แบงคอคซิตี้ (ต้นทางเชียงใหม่)

รหัส 001-0100
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้น
9,777 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
109 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินต้นทาง – สนามบินดอนเมือง – ทัวร์ MRT (สถานีสามยอด - สนามไชย - วัดมังกร) - วัดมังกรกมลาวาส -ศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะ - เยาวราช

05.30 น. : เดินทางจาก ท่าอากาศยาน เชียงใหม่ คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบินเชียงรายเคาน์เตอร์สายการบิน Thai Lion Air พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

07.40 น. : ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air

08.55 น. : ถึง สนามบินดอนเมือง นำท่านเดินทางสู่ ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

กลางวัน : อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ ร้าน……….. นำคณะท่านเดินทางไปยัง  สถานีสามยอด สถานีสามยอดโดดเด่นที่อาคารสถานีตั้งอยู่บนดิน มองเห็นความสวยงามได้จากภายนอก นำคณะท่านเดินทางไปยัง สถานีสนามไชย มีรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น นำคณะท่านเดินทางไปยัง สถานีวัดมังกร สถานีตั้งอยู่ใจกลางย่านเยาวราช บริเวณถนนเจริญกรุงตัดกับถนนพลับพลาไชยและถนนแปลงนาน เป็นสถานีส่วนต่อขยายมาจากหัวลำโพง หลังจากนั้นนำคณะท่านเดินทางไปยัง ”วัดมังกรกมลาวาส” หรือ “วัดเล่งเน่ยยี่” เป็นวัดจีนที่มีชื่อเสียงที่สุดในเยาวราช

18.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ ถนนเยาวราช (China town night market) เป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

เย็น : อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ณ ร้าน……….

วันที่ 2 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร – ศาลหลักเมือง - วัดพระแก้ว - Asiatique the riverfront

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นเดินทางไป วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร คำว่า ราชบพิธ หมายถึง พระราชาทรงสร้าง วัดราชบพิธ ซึ่งก็คือ เป็นวัดที่รัชกาลที่ 5 ทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับพระอัครมเหสีพระราชเทวีและเจ้าจอมพระสนมเอกของพระองค์

กลางวัน : อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ ร้าน……….. จากนั้นนำท่านเดินทางไป ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร เป็นศาลที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีตามธรรมเนียมพิธีพราหมณ์ว่า ก่อนที่จะสร้างเมืองจะต้องทำพิธียกเสาหลักเมืองในที่อันเป็นชัยภูมิสำคัญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองที่จะสร้างขึ้น จากนั้นเดินทางไป วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันว่า วัดพระแก้ว นำท่านเดินทางไป Asiatique the riverfront เป็นศูนย์การค้าแนวราบริมแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

เย็น : อิสระรับประทานอาหารเย็น ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ ฟร้อนท์

วันที่ 3 อิสระท่องเที่ยวในกรุงเทพ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม อิสระท่องเที่ยวในกรุงเทพ!!

วันที่ 4 STARBUCKS 24 - ล้ง1919 - Cosmo Bazaar Lifestyle Mall - Outlet Square Muangthong Thani - สนามบินดอนเมือง – สนามบินปลายทาง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

Check out จากที่พัก นำท่านเดินทางไปทานกาแฟและถ่ายรูปที่ STARBUCKS 24 จากนั้นนำท่านเดินทางไป ล้ง1919 ที่เที่ยวสุดชิคริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

กลางวัน : อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ ร้าน……….. จากนั้นนำท่านเดินทางไป Cosmo Bazaar Lifestyle Mall แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ใจกลางเมืองทองธานี ตัวอาคารสูง 10 ชั้น บนพื้นที่กว่า 102,460 ต.ร.ม.จากนั้นนำท่านเดินทางไป Outlet Square Muangthong Thani เป็นแหล่งช้อปปิ้งศูนย์รวมของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังทั่วโลก เดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง เพื่อเดินทางกลับสู่สนามบินเชียงราย

17.20 น. : เดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยาน เชียงใหม่ คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบินเชียงใหม่เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Lion Air พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

18.35 น. : เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าน้ำหนัก สัมภาระ กระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าโรงแรม ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2-3 ท่าน/ห้อง ยกเว้นเส้นทางจันทบุรี โฮมสเตย์พักห้อง ละ 4-8 ท่าน พัก 2 ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่ม 1,000 บาท
 • ค่าทิปไกด์นำเที่ยว สตาฟและการประสานงาน ท่านละ 400 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • การเดินทางวันอิสระและอาหารมื้ออิสระ

*โปรดทราบ ราคานี้ไม่รวมค่าโรงแรม และอาหารมื้ออิสระ ซึ่งทางบริษัทฯ ต้องการให้ลูกค้าสามารถ ใช้สิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากโครงการได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก 40 % (ไม่เกิน 3,000 บาท / ห้อง / คืน) และคูปองส่วนลดค่าอาหารหรือค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว 40 %  (วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี ได้รับ 900 บาท, วันศุกร์ – วันอาทิตย์ ได้รับ 600 บาท)

สามารถสอบถามและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

ช่วงเดินทาง
30/12/2020 02/01/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
9,777 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เราเที่ยวด้วยกัน – เคาท์ดาวน์ ปังปุริเย่ แบงคอคซิตี้ (ต้นทางเชียงใหม่)
เดินทาง 30/12/2020 02/01/2021
*** ทารก (0-2 ปี) 3,500 ***
*** พักเดี่ยว(เพิ่ม) 4,000 ***
*** Join land 6,777 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  31/12/2020 03/01/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  9,777 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เราเที่ยวด้วยกัน – เคาท์ดาวน์ ปังปุริเย่ แบงคอคซิตี้ (ต้นทางเชียงใหม่)
  เดินทาง 31/12/2020 03/01/2021
  *** ทารก (0-2 ปี) 3,500 ***
  *** พักเดี่ยว(เพิ่ม) 4,000 ***
  *** Join land 6,777 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   30/12/2020 02/01/2021
   รถตู้
   9,777 บาท
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เราเที่ยวด้วยกัน - เคาท์ดาวน์ ปังปุริเย่ แบงคอคซิตี้ (ต้นทางเชียงใหม่)
   เดินทาง 30/12/2020 02/01/2021
   *** ทารก (0-2 ปี) 3,500 ***
   *** พักเดี่ยว(เพิ่ม) 4,000 ***
   *** Join land 6,777 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    31/12/2020 03/01/2021
    รถตู้
    9,777 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เราเที่ยวด้วยกัน - เคาท์ดาวน์ ปังปุริเย่ แบงคอคซิตี้ (ต้นทางเชียงใหม่)
    เดินทาง 31/12/2020 03/01/2021
    *** ทารก (0-2 ปี) 3,500 ***
    *** พักเดี่ยว(เพิ่ม) 4,000 ***
    *** Join land 6,777 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     Tags ที่เกี่ยวข้อง
     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • รถตู้
     • มี.ค.64 - เม.ย.64
     • 1 วัน 0 คืน
     • 45 ครั้ง
     เริ่มต้น 799 บาท
     รหัส 023-0311
     1 วัน 0 คืน
     รถตู้
     เริ่มต้น 799 บาท
     • รถตู้
     • มี.ค.64 - เม.ย.64
     • 1 วัน 0 คืน
     • 47 ครั้ง
     เริ่มต้น 699 บาท
     รหัส 023-0301
     1 วัน 0 คืน
     รถตู้
     เริ่มต้น 699 บาท
     • Air Asia (FD)
     • เม.ย.64 - พ.ค.64
     • 3 วัน 2 คืน
     • 38 ครั้ง
     เริ่มต้น 6,990 บาท
     ชื่นชอบ